Algemene voorwaarden Joris Bouwwerken

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en gesloten overeenkomsten met JORIS Bouwwerken, gevestigd te (6002 NW) Weert aan het adres Oud Boshoven nr. 6, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80733883.
 2. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht ongeacht ieder andersluidend beding van Opdrachtgever. In geval van strijdigheid met andere voorwaarden prevaleren de voorwaarden van JORIS Bouwwerken.
 4. Een Opdrachtgever, die eenmaal op basis van onderhavige voorwaarden met JORIS Bouwwerken heeft gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij de volgende opdracht(en) akkoord te zijn gegaan, ook als van die voorwaarden niet uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is overeengekomen, franco af bedrijf, exclusief omzetbelasting, emballage en andere bijkomende kosten.
 3. Een samengestelde aanbieding verplicht JORIS Bouwwerken niet tot levering van een gedeelte van de aangeboden prestatie tegen de voor dat gedeelte afgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Door JORIS Bouwwerken vermelde prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, grondstoffen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst.
 2. Indien vóór de oplevering of aflevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het ingevolge bij het sluiten der overeenkomst voorzienbare of voorziene omstandigheden heeft JORIS Bouwwerken het recht die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van JORIS Bouwwerken schriftelijk is geaccepteerd.
 2. JORIS Bouwwerken is pas gebonden aan enige opdracht, (mondelinge) afspraak en aanvullingen of wijzigingen van een overeenkomst na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging hiervan of zodra JORIS Bouwwerken – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen.

Artikel 5 – Inschakeling derden

 1. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag JORIS Bouwwerken bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 2. Als de goede uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat JORIS Bouwwerken met meerdere – door Opdrachtgever aangestelde – derden dient samen te werken, zal Opdrachtgever een hoofdverantwoordelijke aanstellen en de taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van JORIS Bouwwerken.

Artikel 6 – Levering

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. Indien JORIS Bouwwerken de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog (op) te leveren.
 2. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door JORIS Bouwwerken te bepalen wijze, maar voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Indien JORIS Bouwwerken niet tot de overeengekomen prestatie of levering kan overgaan door stagnatie veroorzaakt door Opdrachtgever, dan heeft JORIS Bouwwerken het recht om bouwmaterialen of overige zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever moet JORIS Bouwwerken binnen een door JORIS Bouwwerken te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
 4. Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is zij per direct in verzuim. JORIS Bouwwerken heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor JORIS Bouwwerken een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van JORIS Bouwwerken alsnog nakoming te vorderen.
 5. Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats indien:
  a. de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
  b. de bedragen van stelposten zich wijzigen;
  c. de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
 3. Zonder daardoor in verzuim te raken, kan JORIS Bouwwerken een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit van de te verrichten of verrichte werkzaamheden of leveringen.

Artikel 8 – Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer JORIS Bouwwerken heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever et werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door JORIS Bouwwerken niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 2. Indien JORIS Bouwwerken heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen daarna laat weten of zij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
 3. Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient zij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 4. Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal JORIS Bouwwerken na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
 6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever.
 7. Door JORIS Bouwwerken erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
 8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van dertig (30) dagen in.

Artikel 9 – Schorsing werkzaamheden, beëindiging van het werk in voltooide staat en opzegging

 1. Opdrachtgever mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Voorzieningen die JORIS Bouwwerken ten gevolge van de schorsing moet treffen evenals extra werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden als meerwerk in rekening gebracht. Schade die JORIS Bouwwerken ten gevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de opschortingsperiode gereserveerde uren, moet door Opdrachtgever aan JORIS Bouwwerken worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van JORIS Bouwwerken.
 3. Indien de schorsing langer dan veertien (14) dagen duurt, heeft JORIS Bouwwerken recht op betaling voor het al uitgevoerde gedeelte van het werk en de al op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte, maar wel al door JORIS Bouwwerken betaalde, bouwmaterialen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan een (1) maand duurt, heeft JORIS Bouwwerken het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
 5. JORIS Bouwwerken heeft in geval van gehele of gedeeltelijke opzegging recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die JORIS Bouwwerken als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. JORIS Bouwwerken zendt Opdrachtgever hiervoor een gespecifieerde eindafrekening.
 6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door JORIS Bouwwerken te maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van JORIS Bouwwerken.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van JORIS Bouwwerken, totdat alle vorderingen die JORIS Bouwwerken heeft of zal verkrijgen op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JORIS Bouwwerken te bewaren.
 4. Als Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is JORIS Bouwwerken gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die JORIS Bouwwerken toekomen.

Artikel 11 – Afnameverplichting

Indien JORIS Bouwwerken op instructie van Opdrachtgever goederen heeft bewerkt of op maat heeft gemaakt, dan is Opdrachtgever verplicht dat afname van deze goederen en betaling daarvoor plaatsvindt.

Artikel 12 – Zekerheidsstelling

JORIS Bouwwerken is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien Opdrachtgever krediet heeft bedongen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft JORIS Bouwwerken het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten en winstderving ad 10% van de voor het gehele werk te betalen som.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en verzekering

 1. JORIS Bouwwerken is nimmer gehouden schade te vergoeden bij de uitvoering van haar werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel of de zich daarin bevindende goederen of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade is, voor zover deze geen wind- of stormschade is, het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid harerzijds.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is JORIS Bouwwerken alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van JORIS Bouwwerken voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever is gehouden de objecten, waarop de opdracht betrekking heeft, voor brand- en stormschade te verzekeren.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling of beschadiging van de goederen, gereedschappen en materialen van JORIS Bouwwerken, zodra deze zich op het werk bevinden.
 5. JORIS Bouwwerken is nimmer aansprakelijk voor het werk door haar uitgevoerd op of aan door een ander verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, met schadelijk chemische middelen bewerkte ondergrond.
 6. Indien JORIS Bouwwerken aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van JORIS Bouwwerken altijd beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever of bij gebreke daarvan de door JORIS Bouwwerken afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door JORIS Bouwwerken gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van JORIS Bouwwerken beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever moet JORIS Bouwwerken uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat zij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken, bij gebreke daarvan komt enige aansprakelijkheid te vervallen.
 8. JORIS Bouwwerken is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van Opdrachtgever of JORIS Bouwwerken, heeft JORIS Bouwwerken het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van JORIS Bouwwerken wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van JORIS Bouwwerken, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van JORIS Bouwwerken.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van JORIS Bouwwerken zullen onder meer worden verstaan: oorlog, pandemie, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens JORIS Bouwwerken tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15 – Betalingscondities

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Reclame over een factuur dient binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te geschieden.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever is dan aan JORIS Bouwwerken een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,5% per maand of gedeelte daarvan.
 3. Indien Opdrachtgever met de betaling van een onbetwiste vordering in gebreke is, heeft JORIS Bouwwerken het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen gesloten en nog niet uitgevoerde overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bovendien, indien anders was overeengekomen met betrekking tot de verdere leveringen, contante betaling vereist kan worden.
 4. Indien JORIS Bouwwerken zich genoodzaakt ziet haar vordering ter incasso uit handen te geven wordt de vordering vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten. Partijen komen overeen, dat deze minimaal 15% bedragen van het bedrag dat JORIS Bouwwerken te vorderen heeft, exclusief BTW. Uit het enkele feit dat JORIS Bouwwerken zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. Indien JORIS Bouwwerken het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is deze naast de buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
 5. De vordering tot betaling van de gehele koopprijs of aannemingssom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt: wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd of wanneer deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 16 – Reclames

De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust op Opdrachtgever. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleverings-bonnen, of dergelijke documenten als juist erkend. Reclames over door JORIS Bouwwerken verkochte of geleverde goederen dienen binnen vijf (5) dagen, na ontvangst, schriftelijk bij JORIS Bouwwerken te worden ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het gekochte of geleverde te hebben geaccepteerd. Na gebruik of verwerking van door JORIS Bouwwerken geleverde goederen worden deze geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

Artikel 17 – Geschillen

Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, onverminderd het recht van JORIS Bouwwerken Opdrachtgever voor de rechtbank van diens eigen woonplaats te dagvaarden. Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.

Graag bekijken we met u

de mogelijkheden voor uw

persoonlijke bouwproject